Käyttämäsi Internet Explorerin selainversio on vanhentunut eikä sitä tueta enää täydellisesti. Vanhemmilla versioilla voit vain selata tietoja mutta tietojen päivittämiseen vaaditaan vähintään versio 10.

Ole hyvä ja päivitä selaimesi uudempaan versioon tai käytä jotakin muuta selainohjelmaa.

Optikoiden täydennyskouluttautuminen

Optikolla on terveydenhuollon ammattihenkilönä lakisääteinen velvoite ylläpitää ja kehittää ammattiosaamistaan. Täydennyskoulutusvelvoite perustuu Lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994/559 ja täydennyskoulutusta koskien on annettu asetus 1194/2003. Sosiaali- ja terveysministeriön toimesta on myös laadittu valtakunnallinen suositus terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuksesta. Sosiaali- ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Valvira ohjaa ja valvoo terveydenhuollon ammattilaisten toimintaa.

Terveydenhuollon ammattihenkilölaki uudistui vuoden 2016 alusta. Uudistusten kohteena oli myös täydennyskoulutusvelvoitetta koskeva kohta. Tutustu OEN:n asiasta antamaan ohjeistukseen.

Terveydenhuollon täydennyskoulutussuosituksessa koulutuksen tavoitteena on terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen, kehittäminen ja syventäminen – suositukset koskevat myös täydennyskoulutuksen suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja arviointia. Optikon tulee kouluttautumisellaan ylläpitää ja täydentää kliinisen optometrian ammattitaitoa ja laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävien edellyttämää osaamista.

Optikoiden lisä- ja täydennyskoulutusrekisteri palvelee kaikkia toimialalla työskenteleviä optikoita.
Rekisterin avulla varmistetaan sekä terveydenhuollon ammattilaisen, että työnantajan asetuksen edellyttämä täydennyskoulutusseuranta. Täydennyskoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kouluttava taho. Optikoiden täydennyskoulutusta valvoo toimialalla Optometrian Eettinen Neuvosto OEN, joka on ylläpitänyt Optikoiden lisä- ja täydennyskoulutusrekisteriä vuodesta 1999 lähtien.

Mikäli täydennyskoulutusvelvoitetta laiminlyödään, valvova viranomainen voi antaa optikolle huomautuksen tai tarkempia määräyksiä ja ohjeita ammattitoimintaa varten. Optikko voi saada kirjallisen varoituksen tai hänen ammatinharjoittamisoikeuttansa voidaan rajoittaa/poistaa määräajaksi tai toistaiseksi.

Ammattitaidon ja osaamisen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa täydennyskouluttautumista. Optometrian Eettinen Neuvosto on määritellyt optikoiden kouluttautumiselle minimirajan, joka on 30 pistettä viiden vuoden seurantajaksolla. Optikon terveydenhuollon ammattihenkilönä tulee huolehtia siitä, että ammattiosaaminen ja kouluttautuminen ovat jatkuvasti hyvällä tasolla hänen harjoittaessaan ammattiaan. Optikon tulee huolehtia myös siitä, että hän perehtyy ammattitoimintaan koskeviin säännöksiin ja määräyksiin jatkuvan tiedon hankinnan avulla.

Laillistettujen optikoiden täydennyskouluttautumista seurataan viiden vuoden tarkastelujaksossa. Tarkastelujakson vähimmäismäärä vastaa 30 seurantapistettä.

Optikon täydennyskouluttautumispisteet voivat olla seuraavista syistä alle vaaditun 30 pisteen vähimmäismäärän:

  • henkilö on ollut pidempään pois työelämästä esim. vanhempainvapaan aikana
  • henkilö on valmistunut laillistetuksi optikoksi kuluvan seurantajakson aikana

Täydennyskouluttautumisen vähimmäismäärä saavutetaan täydennyskouluttautumalla keskimäärin kuuden seurantapisteen edestä per vuosittain. Seurantajakson vanhimman vuoden tiedot poistuvat rekisterinäkymästä aina vuodenvaihteen jälkeen.

Optometrian Eettinen Neuvosto suosittelee, että laillistetut optikot terveydenhuollon ammattihenkilöinä, täydennyskouluttautuvat mahdollisimman laaja-alaisesti ja ylittävät viiden vuoden seurantajaksossa vaaditun vähimmäismäärän.

Rekisteriseloste:
Optikoiden ammattioikeudet ja täydennyskoulutusrekisteriä ylläpitää Optometrian Eettinen Neuvosto OEN. Rekisteriselosteeseen voit tutustua tästä.